1. Vispārīgi noteikumi

1.1. SIA „ACRC”, reģ. Nr. LV44103110767; juridiskā adrese: Burtnieku iela 1A, Valmiermuiža, LV4219 nodrošina tīmekļa lapā www.octriepas.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, ievērojot preču piegādes, preču atgriešanas un citus noteikumus un nosacījumus saistībā uzņēmuma darbības politiku.
Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot.

1.2. Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas octriepas.lv mājas lapā piedāvātās pārdodamās preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.


2. Privātums

2.1. Reģistrācijas datu apstrāde notiks ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

2.2. Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām, vai arī izmantota kā citādi, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.

2.3. Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta finanšu vai karšu datu informācija, bet tikai dati, kas nepieciešami pirkuma dokumenta izveidei un piegādes pavaddokumentu noformēšanai. Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

 

3. Informācijas precizitāte

3.1. Sniedzot Mājas lapā pieejamo produktu aprakstu, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi. Ja informācijā, kas saistīta ar produktu (apraksts, bilde un tml.) ir notikušas izmaiņas, octriepas.lv nevar garantēt, ka katru brīdi Mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.

3.2. Preču aprakstiem ir informatīva nozīme un sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp mājas lapas apmeklētājiem un tā veidotājiem. Uzņēmums neuzņemas atbildību par preču attēla kvalitāti – tas ir atkarīgs no Pircēja monitora tehniskām iespējām.

3.3. Preču klāsts regulāri mainās un octriepas.lv neuzņemas atbildību, ja konkrētas preces vairs nav.


4.  Preču cenas

4.1. Preču cenas Mājas lapā ir norādītas bez piegādes izmaksām.

4.2. Cenas un preču piedāvājums var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.

4.3. Samaksa par pirkumu veicama tikai ar priekšapmaksu, atmaksājot saņemto rēķinu.

 

5. Preču atgriešana

6.1. Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci octriepas.lv.

6.2. Atsakoties no preces, nauda par notikušu piegādi netiek atmaksāta.

6.3. Preču atgriešana notiek saskaņā ar LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.


6. Nepārvaramā vara

Octriepas.lv nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.


7. Atteikuma tiesības

Saņemot preci, lūdzam pārliecināties par to, vai piegādātās preces atbilst pasūtījumam.
Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā (14 kalendāro dienu laikā) atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējumu atlīdzību.
Garantijas un atteikuma tiesības izmantojamas, ievērojot LR spēkā esošos likumus, kā arī pārdotās preces veidu.
Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto preci ir iesniedzams Pārdevējam.
Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, ir jāņem vērā, ka atteikuma tiesības nevar tikt realizētas:
- pēc likumā paredzētā termiņa notecēšanas;
- ja prece ir bojāta
- attiecībā uz tūlītējam patēriņam domātām precēm.
Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, pircējam ir jānogādā prece Pārdevēja adresē, kopā ar pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu, ja tāds pircējam ir ticis izsniegts.
Samaksāto naudu par atgriezto preci pilnā apmērā Pircējs saņems 30 (trīsdesmit) dienu laikā no atteikuma saņemšanas.
Prasījuma pieteikumu patērētājs sagatavo brīvā formā vai aizpilda prasījuma pieteikuma veidlapu, kas ir 2006. gada 1. augusta MK Noteikumiem Nr. 631 „Kārtība, kādā piesakāma un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”:
Vairāk informācijas par patērētāju tiesībām Jūs varat iegūt: PTAC mājas lapā.
Vispārīgos noteikumus par patērētāja tiesībām Jūs varat iegūt: Likumi.lv.


8. Preču piegāde

Piegādes maksa un termiņi tiek noteikti atkarībā no izvēlētās preces svara un piegādes veida.


Jautājumu gadījumā, raksti uz [email protected].